avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8ขอความเห็นชอบการเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย

 

         คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สภากาชาดไทยเสนอให้สภากาชาดไทย หรือเหล่ากาชาดจังหวัด หรือกิ่งกาชาดอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง หรือสลากกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้สภากาชาดไทย เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลาก ซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย ตามข้อ 12 (4) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้

 

สาระสำคัญของเรื่อง

สภากาชาดไทยรายงานว่า

        1. สภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสวนลุมพินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกิจกรรมของสภากาชาดไทย ด้านการบริการทางการแพทย์ การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

       2. การเล่นสลากกินแบ่งในบัญชี ข. หมายเลข 16 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ข้อ 12 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2543) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นสลากกินแบ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณกุศล โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้ซื้อก่อนหักรายจ่าย

          ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 เมษายน 2562

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1