avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1.Gกลมชาวไรออย

กลุ่มชาวไร่อ้อยและชาวบ้านเมืองเพีย ร่วมใจยื่นหนังสือขอบคุณและขอสนับสนุน

     การก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้า วอนภาครัฐเดินหน้าเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรและพี่น้องในชุมชน

      จังหวัดขอนแก่น – กลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชาวบ้าน จากเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา และอำเภอชนบท รวมกว่า 300 คน ได้เข้ายื่นหนังสือ ขอบคุณและขอสนับสนุนการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและส่วนผลิตไอน้ำและไฟฟ้า ที่บ้านเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสที่ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดการใช้งานอาคารสถานีรถไฟขอนแก่น โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบฯ

    ปัจจุบัน พื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางของแหล่งปลูกอ้อย ซึ่งมีผลผลิตอ้อยจำนวนกว่า 1 ล้านตัน จากหลายพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอมัญจาคีรี อำเภอโนนศิลา อำเภอชนบท อำเภอหนองสองห้อง ในจังหวัดขอนแก่น และอำเภอบรบือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในอำเภอบ้านไผ่ จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย ลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างน้อยตันละ 100 บาท เพราะไม่ต้องเดินทางไปส่งยังโรงงานไกลๆ อีกทั้ง ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว ก็ยังสามารถเปลี่ยนมาปลูกอ้อยได้ ทำให้เกษตรกรมีทางเลือก ในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น

     นอกจากนี้ กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ยังมองว่าหากมีโครงการโรงงานน้ำตาลเกิดขึ้นในพื้นที่ ชาวบ้าน และชุมชนรอบๆ ก็จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจรายในครัวเรือนและชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามมาที่สำคัญ ลูกหลานที่เคยต้องออกไปทำงานไกลบ้านก็จะได้กลับมาทำงานในชุมชนอีกครั้ง ยังความอบอุ่น ในครอบครัว จึงอยากให้มีโครงการโรงงานน้ำตาลฯ เกิดขึ้นในพื้นที่เร็วๆ

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90